ไส้กรอกเสริมใยอาหาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ไส้กรอกเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในปัจจุบันเนื่องจากรับประทานง่ายและราคาไม่แพง มากนัก แต่เนื่องจากส่วนผสมหลักของไส้กรอกคือ เนื้อสัตว์ ไขมัน และเกลือ หากรับประทานมากๆ อาจส่งผลต่อภาวะ โภชนาการที่ไม่เหมาะสมคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์ที่มีใยอาหารโดยเติมผงแก่นตะวันเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพอีกทั้งยังพัฒนารสชาติให้มีความหลากหลายโดยใช้ตำรับอาหารพื้นเมืองภาคเหนือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเสริมใยอาหาร เป็นไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์พร้อมบริโภค ที่มีใยอาหารจากผงแก่นตะวัน เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพอีกทั้งยังพัฒนารสชาติโดยใช้ตำรับอาหารพื้นเมืองภาค เหนือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างหรือใช้เป็นของฝากจากเมืองเหนือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิริฉาย เปี้ยตั๋นคหกรรม
2นาย โอภาส มูลอ้ายคหกรรม
3นาย สุเมธ มีสกุลคหกรรม
4นางสาว ภัทรศยา ไวอุดมคหกรรม
5นาย ผดุงพงษ์ ศรีคำคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กษิดิศ ปุนนพานิชปวช.
2นางสาว ธันยพร ไทยเมืองว้างปวช.
3นาย สาม คันธแสนยศปวส.
4นาย กิติเทพ ปานเพ็ชร์ปวส.
5นาย ชุติเทพ ลุงตอนะปวส.
6นาย เจษฎา มณีเทศปวส.
7นางสาว สุภัสรา ตันสาปวส.
8นางสาว จุฑามาศ สมเกตุปวส.
9นางสาว ชลธาร ทรายคำปวส.
10นางสาว ชลธิชา สมศรีปวส.