ไส้กรอกเสริมใยอาหาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการใช้ผงแก่นตะวันที่เหมาะสมในการผลิตไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์เสริมใยอาหารโดยใช้ผงแก่นตะวันแทนปริมาณเนื้อสัตว์ 5 ระดับ คือ ร้อยละ 0, 2.5, 5, 7.5 และ 10 ตามลำดับ จากนั้นนำไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน พบว่าการเติมผงแก่นตะวันที่ระดับ ร้อยละ 10 ได้รับคะแนนความชอบสูงสุดจึงเลือกนำไปพัฒนารสชาติให้มีความหลากหลายโดยใช้ตำรับอาหารลาบเมืองเหนือเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างหรือใช้เป็นของฝากจากเมืองเหนือได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเสริมใยอาหาร เป็นไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์พร้อมบริโภค ที่มีใยอาหารจากผงแก่นตะวัน เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพอีกทั้งยังพัฒนารสชาติโดยใช้ตำรับอาหารพื้นเมืองภาค เหนือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างหรือใช้เป็นของฝากจากเมืองเหนือ
1. ผลิตภัณฑ์ส้กรอกเสริมใยอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่มีใยอาหาร เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
2. เป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเสริมใยอาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิริฉาย เปี้ยตั๋นคหกรรม
2นาย โอภาส มูลอ้ายคหกรรม
3นาย สุเมธ มีสกุลคหกรรม
4นางสาว ภัทรศยา ไวอุดมคหกรรม
5นาย ผดุงพงษ์ ศรีคำคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กษิดิศ ปุนนพานิชปวช.
2นาย สาม คันธแสนยศปวส.
3นาย กิติเทพ ปานเพ็ชร์ปวส.
4นาย ชุติเทพ ลุงตอนะปวส.
5นาย เจษฎา มณีเทศปวส.
6นางสาว สุภัสรา ตันสาปวส.
7นางสาว จุฑามาศ สมเกตุปวส.
8นางสาว ชลธาร ทรายคำปวส.
9นางสาว ชลธิชา สมศรีปวส.
10นางสาว วรรณรดา นามะสนธิปวส.