มาลีมาลา Malayalum

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้ศึกษาและประดิษฐ์ “มาลีมาลา” (Malayalum) โดยแนวคิดที่จะนำเปลือกของฝักข้าวโพดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นวัสดุชั้นดี และมีจำนวนมากในท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดต่างๆ และนำมาประกอบช่อ จากนั้นได้ให้ผู้มีความรู้ด้านงานประดิษฐ์ และผู้ประกอบการร้านดอกไม้ และอื่น ๆ ได้ประเมินในด้านคุณภาพ และประโยชน์ในการใช้งานเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจฯ ผลการวิจัย พบว่าด้านความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ น่าใช้งานด้านประโยชน์การใช้งานพบว่า ในภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลงานด้านหัตถศิลป์ ประะดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดต่างๆโดยนำเอาภูมิปัญญา วัสดุ ในท้องถิ่นมาประยุกต์กับวัสดุอื่นๆ ให้เกิดความสวยงาม
1. ใช้เป็นตัวแทนแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ
2. ใช้ตกแต่งสถานที่ได้
3. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการประดิษฐ์งานหัถศิลป์เชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศตวีร์ กองพิมพ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พรรณธิภา พรมสุวรรณ์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกวรรณ ยศวิมลปวส.
2นางสาว ตวงเงิน เนตรแสงสีปวส.
3นางสาว พิมพิไล เสียงดีปวส.
4นางสาว มัลลิกา ใจคำปวส.