ต๋ามฮีตโตยฮอย4แจ่ง5ป่องรอบเวียงเจียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กัมพล ติปินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2ว่าที่ ร.ต. ภาสกร มีชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ดาราวรรณ นันตาปวช.
2นางสาว ตาดำ ลุงพงษ์ปวช.

พณิชยการเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนด้วยการวางแผนการทำงาน การลงมือปฏิบัติจริง ทางแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จึงได้มีการทดลองออกแบบสื่อที่สามารถช่วยต่อยอดการใช้ประโยชน์และมีความทันสมัย เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการท่องเที่ยว จึงได้มีการวางแผนการเพื่อผลิตสื่อแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ “ต๋ามฮีต โตยฮอย 4 แจ่ง 5 ป่องกลางเวียงเจียงใหม่ 2018” (Electronic mapping) เพื่อเป็นการให้รายละเอียดและความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานดังกล่าวที่ถือว่าเป็นสื่อที่มีความแปลกใหม่สามารถให้ความรู้ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้สื่อได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สื่อแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ “ต๋ามฮีต โตยฮอย 4 แจ่ง 5 ป่อง กลางเวียงเจียงใหม่ 2018” คือสิ่งพิมพ์แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ QR code ปรากฏในตัวแผนที่ วิธีการใช้คือ นำมือถือแตะตรงที่สัญลักษณ์ QR code ให้เกิดภาพ เสียงและคำอธิบายประวัติของแจ่ง (มุมกำแพง) เมืองเจียงใหม่ทั้ง 4 ด้าน และประตูเมืองเชียงใหม่ที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว และเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาหาข้อมูลโดยง่ายโดยการใช้ Smart Phone
1. เป็นการศึกษาและพัฒนาสื่อแผนที่อิเล็กทรอนิกส์
2. เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ในการใช้สื่อแผนที่อิเล็กทรอนิกส์
3. ได้ประเมินคุณสมบัติของสื่อแผนที่อิเล็กทรอนิกส์