เครื่องตรวจสอบผลการเรียนโดยใช้บัตรนักเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากจำนวนนักเรียน-นักศึกษาขอตรวจสอบผลการเรียนมากขึ้น อีกทั้งนักเรียน-นักศึกษามีการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่ม หรือลงนอกแผนการเรียนตามที่วิทยาลัยกำหนด รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัย จะต้องพบกับเงื่อนไขต่างๆ เช่น เมื่อเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.0 หรือ ติด มผ. กิจกรรม ก็จะไม่สามารถจบการศึกษาได้ จะพบว่าการตรวจสอบผลการศึกษาด้วยบุคคลใช้เวลานาน และเกิดความผิดพลาดได้ อีกทั้งบัตรนักเรียน-นักศึกษามีส่วนที่เป็นบาร์โค้ด (barcode) เอาไว้เก็บข้อมูลของนักเรียน-นักศึกษา ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้จัดทำ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำ “เครื่องตรวจสอบผลการเรียนโดยใช้บัตรนักเรียน”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ของเครื่องตรวจสอบผลการเรียนโดยใช้บัตรนักเรียน
เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีใหม่สำหรับการตรวจสอบผลการเรียน
เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตนเอง
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน
ต้นแบบของเครื่องตรวจสอบผลการเรียนโดยใช้บัตรนักเรียน
นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนและข้อมูลสรุปผลการเรียน
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน
นักเรียนสามารถทราบผลการเรียนของตัวเองในรายวิชาที่ไม่ผ่าน อาทิเช่น 0 , ขร , มส , มผ ได้โดยไม่ต้องเลือกปีการศึกษา โดยระบบจะรายงานผลให้ทราบทันทีที่นักเรียนเข้าสู่ระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปฏิวัติ หินกองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ลัดดาวัลย์ อาระสาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ธีรศานต์ สัตย์รักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เวงกวง แตปวส.
2นางสาว กฤษติยา โมสีปวส.
3นางสาว สุพัตรา เถาชาลีปวส.
4นางสาว อารียา อุตตเสนต์ปวส.