เครื่องกลึงลอกลายไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศักดิ์ระพี พริบไหวอุตสาหกรรม
2นาย พุทธินันท์ อินอื่นอุตสาหกรรม
3นาย จตุรงค์ อุปะละอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนาธิป ทะลิปวช.
2นาย กิตติศักดิ์ กาศคำสุขปวช.
3นาย ธนกฤต นวลแก้วปวช.
4นาย ศิวกร จันทะนาปวช.
5นาย พุฒิพงษ์ ใจดีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องกลึงลอกลายไม้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ1) เพื่อจัดสร้างเครื่องกลังลอกลายที่สามารถลอกแบบได้ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่อง 3) เพื่อเพิ่มผลผลิต การศึกษาและทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องกลึงลอกลายไม้ โดยให้ผู้ชำนาญด้านการกลึงไม้จำนวน 10 คน ทดลองใช้เครื่องกลึงลอกลายไม้ ในเวลา 20 นาที และประเมินประสิทธิภาพของเครื่อง ผลการทดลองเครื่องกลึงไม้ลอกแบบ พบว่า การทำงานลอกลายไม้แบบมือนั้นสามารถลอกลายภายใน 20 นาทีได้ชิ้นงานจำนวน 3.9 ชิ้น แต่เครื่องกลึงลอกลายไม้ที่สร้างขึ้นสามารถลอกลายไม้ภายใน 20 นาทีได้ชิ้นงานจำนวน 7.8 ชิ้น สรุปได้ว่าการกลึงโดยใช้เครื่องกลึงไม้ลอกแบบที่สร้างขึ้นสามารถลดระยะเวลาในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องกลึงลอกลายไม้ที่สร้างขึ้นสามารถลอกลายไม้ภายใน 20 นาทีได้ชิ้นงานจำนวน 7.2 ชิ้น ผลิตได้ครั้งละ 2 ชิ้นต่อครั้ง
1. เครื่องกลึงลอกลายไม้ได้มีการนำมาใช้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้นำไม้ที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง
4. เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในชมชน