เจลใบพลูกำจัดกลิ่นเท้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สรรพคุณของใบพลูช่วยในการดับกลิ่นฆ่าเชื้อลดแบคทีเรียดังนั้นจึงนำใบพลูมาทำผลิตภัณฑ์จำกัดกลิ่นเท้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพื่อประกอบอาชีพผลการวิเคาระห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.18 (S.D. = 0.52) ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านราคา โดยอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.28 (S.D. = 0.67)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เจลใบพลูกำจัดกลิ่นเท้า ช่วยในการดับกลิ่นเหม็นของเท้าและกำจักแบคทีเรียที่เท้า มีลักษณะเป็นเจลใส บรรจุในหลอดสามารถใช้งานได้สะดวก
1. ช่วยในการระงับกลิ่นเท้า
2. กำจัดแบคทีเรียเท้าที่ทำให้เกิดกลิ่นของเท้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อุบลรัตน์ แสงสุวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สายธาร แดงสาปวส.
2นางสาว นันทวัน สิงขรมุรธาปวส.