กระถางอินทรีย์แฟนซีจากหญ้าขน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พรกมล ไชยวันนะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว บุษราภรณ์ ญาณมงคลศิลป์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กุญธิญา หนูเนียมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วรรัตน์ บูรณทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรนิภา สุภายองปวช.
2นางสาว ชลลดา แสนเมืองมาปวช.
3นางสาว ณัฐพร ลุงจิเตงปวช.

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ผู้จัดทำจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์กระถางอินทรีย์แฟนซีจากหญ้าขนขึ้นมา เนื่องจากบริเวณวิทยาลัยการอาชีพป่าซางมีหญ้าขนขึ้นจำนวนมากในบริเวณสนามหญ้า หากมีการตัดหญ้าขนดังกล่าวก็ไม่สามารถนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ได้ หญ้าขนเหล่านั้นจะแห้งไปเอง คณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำหญ้าขนมาสร้างมูลค่าโดยการประดิษฐ์กระถางอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปใช้ได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นกระถางต้นไม้ที่ทำจากหญ้าขน สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
2. สามารถปลูกต้นไม้ประดับ ที่มีขนาดเล็ก
3. มีน้ำหนักเบา
1. สร้างกระถางอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายและสามารถใช้งานได้จริงได้
2. นำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาสร้างมูลค่าและสร้างรายได้
3. สามารถนำแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งกระถางจากพลาสติก