โดนัทเค้กลำไย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐฐิติ บุญทรงคหกรรม
2นางสาว หทัยรัตน์ สุริยะคหกรรม
3นาง กษิรา ทองเชื้อคหกรรม
4นาง ปุญณิศา ดอกแก้วคหกรรม
5นางสาว กุญธิญา หนูเนียมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณิศา หวันมาปวช.
2Miss ปาริชาต ดอกสุขปวช.
3นางสาว พัชรา ต๊ะน่าปวช.
4นางสาว วณิดา ใฝ่รวยปวช.
5นางสาว มาลาทิพย์ สดใสกระสินธ์ุปวช.

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากการทดลองได้นำสูตรพื้นฐานขนมโดนัทเค้กสูตรที่ 3 ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อมาศึกษาปริมาณลำไยที่ใช้เสริมในเนื้อโดนัทเค้ก ในปริมาณที่แตกต่างกัน 4 ระดับ สูตร0% สูตร5% สูตร10% สูตร15% พบว่าผู้ชิมให้การยอมรับสูตรที่ 10% มากที่สุด คือค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส(นุ่ม) และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับการใช้ลำไยเสริมในโดนัทเค้ก มีสีสวย และมีเนื้อสัมผัสนุ่มซึ่งเป็นลักษณะดี ส่วนสูตร0% กับสูตรที่5% พบว่าผู้ชิมให้การยอมรับไม่แตกต่างกันเพราะปริมาณเนื้อลำไยที่มาเสริมมีปริมาณน้อยจึงทำให้มีความแตกต่างกับสูตรที่0% และเมื่อใช้ลำไยเสริมในปริมาณ 15% เนื้อเค้กแน่นเกินไปทำให้ผู้ชิมชอบน้อยลง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โดนัทเค้กลำไย คือการที่นำลำไยอบเเห้งมาใส่ในขนมโดนัทเค้กช่วยทำให้ขนมโดนัทเค้กมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น เพราะลำไยอบเเห้งมีวิตามินซีที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเเละยังมีสรรพคุณรักษาอาการหวัดอีกด้วย
ประโยชน์ของโดนัทเค้กลำไย คือการที่นำลำไยอบเเห้งมาใส่ในขนมโดนัทเค้กช่วยทำให้ขนมโดนัทเค้กมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น เพราะลำไยอบเเห้งมีวิตามินซีที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเเละยังมีสรรพคุณรักษาอาการหวัดอีกด้วย