โปรแกรมจัดการระบบแม่ข่ายเกม MINECRAFT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรศักดิ์ การดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ณัฐภูมิ บริบูรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว ชมภูนุช ประสิทธิชาติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาง รัตนา ชามาตย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาง สนธยา ชูบาลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนธัช อัศรัตนากรปวส.
2นาย ภคพงษ์ หอระดีปวส.
3นาย วสินทร สุขสีปวส.
4นาย นพดล ศิริทะปวส.
5นาย นัฐภูมิ กองเพ็งปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การจัดการระบบแม่ข่ายเกม Minecraft สามารถทำได้ยากซึ่งมีการใช้คำสั่งที่มันซับซ้อน และเข้าใจยาก ผู้จัดทำจึงได้สร้าง โปรแกรมจัดการระบบแม่ข่ายเกมขึ้นมาควบคุมระบบต่างๆในเกม เช่น หน้าต่าง GUI ปุ่มกด ซึ่งควบคุมและเช้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- สร้างและออกแบบโปรแกรมจัดการระบบแม่ข่ายเกม Minecraft
- ทดสอบการทำงานของโปรแกรมจัดการระบบแม่ข่ายเกม Minecraft
- ทำให้ผู้ใช้งานใหม่ ๆ ที่ไม่มีความรู้เฉพาะทางสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
- สามารถจำลองการทำงานของเกม เพื่อให้สามารถเล่นได้หลายคน