น้ำสลัดเคพกูสเบอร์รี่และฟักข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐฐิติ บุญทรงคหกรรม
2นางสาว หทัยรัตน์ สุริยะคหกรรม
3นาง กษิรา ทองเชื้อคหกรรม
4นาง ปุญณิศา ดอกแก้วคหกรรม
5นางสาว บุษราภรณ์ ญาณมงคลศิลป์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรนภา แซ่เห่อปวช.
2นางสาว ธิดารัตน์ ศิริวัฒน์ธนาโชติปวช.
3นางสาว กาญจนา แซ่เจ๋าปวช.
4นางสาว สุวิมล แซ่วื้อปวช.
5นางสาว ศศิกานต์ แซ่มั่วปวช.

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากการศึกษาการใช้เคพกูสเบอร์รี่และฟักข้าวในน้ำสลัดมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของน้ำสลัดเพื่อศึกษาปริมาณใช้เคพกูสเบอร์รีและฟักข้าวเสริมในน้ำสลัดโดยเลือกขน้ำสลัด 3สูตร เพื่อให้ได้สูตรที่ผู้ชิมให้การยอมรับและนำมาศึกษาปริมาณสมุนหญเคพกูสเบอร์รี่และฟักข้าวในน้ำสลัด 4 ระดับ ในระดับ 0% 10% 15% และ 20% จากการศึกษา พบว่าการใช้เคพกูสเบอร์รี่และฟักข้าวในน้ำสลัด 15% ผู้ชิมให้การยอมรับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 4.35 4.07 4.22 4.00 4.30และ4.17 ตามลำดับ ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส(เหนียวข้น) และในความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การใช้เคพกูสเบอร์รี่และฟักข้าวในน้ำสลัดมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของน้ำสลัดเพื่อศึกษาปริมาณใช้เคพกูสเบอร์รีและฟักข้าวเสริมในน้ำสลัดโดยเลือกขน้ำสลัด 3สูตร เพื่อให้ได้สูตรที่ผู้ชิมให้การยอมรับและนำมาศึกษาปริมาณสมุนหญเคพกูสเบอร์รี่และฟักข้าวในน้ำสลัด 4 ระดับ ในระดับ 0% 10% 15% และ 20% จากการศึกษา พบว่าการใช้เคพกูสเบอร์รี่และฟักข้าวในน้ำสลัด 15% ผู้ชิมให้การยอมรับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 4.35 4.07 4.22 4.00 4.30และ4.17 ตามลำดับ ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส(เหนียวข้น) และในความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบมาก
1.เคพกูสเบอร์รี่อุดมไปด้วยวิตามินซี ที่ช่วยบำรุงกระดูก และฟัน เสริมสร้างภูมิต้านทาน ป้องกันโรคหวัด ภูมิแพ้
2. มีวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตา ช่วยในการมองเห็นทั้งในที่สว่าง และที่มืด
3. ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
4. ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งปอด