อุปกรณ์เหล็กลากแบบกันกระแทก

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวางและในวงการรถยนต์ก็มีหลายๆบริษัทที่มีการพัฒนาการ การผลิตรถยนต์ออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาของการผลิตก็ย่อมมีข้อเด่นและข้อด้อย อาจจะเป็นที่ระบบช่วงล่าง ระบบส่งกำลัง หรือ อาจเป็นระบบเครื่องยนต์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทางบริษัทก็จะต้องนำไปพัฒนาต่อไป ดังนั้นการใช้รถยนต์ ก็จะต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือตรวจสอบสภาพการใช้งานของรถยนต์อยู่อย่างสม่ำ เสมอ เพื่อยึดอายุการใช้งานของรถยนต์ แต่บางครั้งก็อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือมีเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ดังนั้นทางกลุ่มจึงคิดค้นอุปกรณ์สำหรับการลากรถยนต์ขึ้นมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการลากรถที่มีระบบกันกระแทรกเพื่อจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องยนต์ได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ใช้เป็นอุปกรณ์ในลากจูงรถยนต์โดยมีระบบโชัคอัพรถเป็นตัวรับแรงกระแทรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดปัญหาการเกิดความเสียหายในการลากจูงรถยนต์ได้
1.ใช้เป็นอุปกรณ์ในลากจูงรถยนต์โดยมีระบบโชัคอัพรถเป็นตัวรับแรงกระแทรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดปัญหาการเกิดความเสียหายในการลากจูงรถยนต์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีรวิทย์ วงศ์ศรีคำไชยอุตสาหกรรม
2นาย ณชนน ไทยที่อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พลกฤต เผ่าพิทักษ์มุนีปวช.
2นาย ปรวัฒน์ ตะยะปวส.
3นาย ธนภัทร หนูวันปวส.
4นาย สรวิศ ชินกร ณ อยุธยาปวส.