อุปกรณ์เสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปิยมาส แก้วอินตาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาง สุวารี แปงณีวงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว นุชจรี แก้วเพียรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พัชราภรณ์ กันติ๊บพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อนุวัช ดวงแก้วฝ้ายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิชัย กำลังประสิทธิ์ปวช.
2นาย รัฐชานนท์ ใจปันกาศปวช.
3นาย คณพนธ์ แผงตันปวส.
4นาย พงศภัค ต่างใจปวส.
5นางสาว วิไลลักษณ์ เรือนตุ่มปวส.
6นางสาว กันจยภรณ์ ชุ่มมงคลปวส.
7นาย ปานชนะ ศรีพรมปวส.
8นาย ชนายุส กรแก้วปวส.
9นาย อนิรุจน์ วงศ์กันทาปวส.
10นาย อิสรีย์ ไพโรจน์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นอวัยวะที่สำคัญในการประกอบกิจวัตรประจำวันต่างๆ หากมีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีจะส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาให้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้น ถุงมือที่ช่วยเสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โดยออกแบบกิจกรรมให้ผู้ใช้งานมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์ไปกับสายตาและมือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นถุงมือที่ช่วยเสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยผู้ใช้งานจะต้องดูสื่อ ฟังคำสั่ง และปฏิบัติตามสื่อทางจอคอมพิวเตอร์
ทำให้ผู้ใช้งานมีทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเพิ่มขึ้น