ตู้อบมะม่วงแผ่นจากแสงอาทิตย์และเตาชีวมวล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีระยุทธ อินต๊ะยศสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิชัย แดมาปวช.
2นาย ธนวิชญ์ ตาลกูลปวส.

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การทำมะม่วงแผ่นอบแห้งเป็นกระบวนการแปรรูปมะม่วงสุกให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานยิ่งขึ้น แต่ในขั้นตอนการจัดทำมะม่วงแผ่นอบแห้งต้องใช้แสงแดดในการทำให้ความชื้นภายในเนื้อมะม่วงระเหยออกไป ซึ่งบางครั้งแสงแดดไม่มีทำให้มะม่วงเกิดเป็นเชื้อราทำให้เน่าเสีย รวมถึงถ้าหากมีปริมาณแสงแดดที่ไม่เพียงพอจะใช้ระยะเวลาในการทำมะม่วงแผ่นอบแห้งที่ยาวนานขึ้นปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้จัดทำตู้อบมะม่วงแผ่นจากความร้อนแสงอาทิตย์และเตาชีวมวล และจากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างพบว่าผลการประเมินตู้อบมะม่วงแผ่นจากความร้อนแสงอาทิตย์และเตาชีวมวลเกณฑ์การประเมินอยู่ในช่วงดีถึงดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. อุณหภูมิของตู้อบจากความร้อนแสงอาทิตย์สูงสุดที่ 65 องศาเซลเซียล
2.อุณหภูมิของตู้อบจากความร้อนเตาชีวมวลสูงสุดที่ 75 องศาเซลเซียล
3. ระบบไฟฟ้าที่ใช้จากแบตเตอรี่ขนาด 12 V 60A ชาร์จด้วยแผ่นโซล่าเซล
4. ตู้อบมะม่วงแผ่นจากความร้อนแสงอาทิตย์และเตาชีวมวล ใช้กำลังไฟฟ้า 150 วัตต์
1.นำไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปมะม่วงสุกและมะม่วงที่เสียมีตำหนิ
2. ทำให้มะม่วงแผ่นอบแห้งที่จัดทำไม่เกิดเชื้อรา ลดระยะเวลาในการอบแห้ง และป้องกันสิ่งสกปรกฝุ่นละอองที่จะมาเกาะ
3.สามารถไปประยุกต์ในการอบแห้งผลผลิตทางด้านการเกษตรอื่นๆ ได้เช่น กล้วย พริก หอม กระเทียม พืชสมุนไพร ฯลฯ