โคมไฟต้นมะม่วง

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จากประโยชน์ของต้นมะม่วงที่สามารถใช้ในการรับประทานผล ซึ่งผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการนำต้นมะม่วงให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่นที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงดัดแปลงโครงสร้างของต้นมะม่วงให้มีความสวยงามเพื่อให้ต้นมะม่วงสามารถใช้เป็นไม้ประดับตกแต่งสถานที่ การทำต้นมะม่วงหนึ่งต้นให้มีมะม่วงที่หลากหลายสายพันธ์ตามความต้องการของผู้ปลูก อีกทั้งสามารถใช้งานด้านแสงสว่างจากต้นมะม่วงซึ่งมีหลอดไฟติดตั้งอยู่ภายในต้นมะม่วง ดังนั้นผู้วิจัยจึงออกแบบ ดัดแปลงโครงสร้างของต้นมะม่วงเป็นโคมไฟเพื่อใช้ประโยชน์ และได้มีการทดสอบ ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ผลงานสิ่งประดิษบ์เป็นโคมไฟจากต้นมะม่วงสามารถเจริญเติบโต และให้ผลผลิตมะม่วงได้
2.เป็นโคมไฟที่เป็นต้นมะม่วงถักทำให้มีความแข็งแรงของต้นมะม่วง
1. ต้นมะม่วงสามารถใช้ประโยชน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่น ใช้เป็นโคมไฟสำหรับสว่าง สามารถนำมาตกแต่งภายในสวนให้มีความสวยงาม และสามารถใช้ประโยชน์จากการรับประทานผล
2. ทำให้ต้นมะม่วงมีความน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าของต้นมะม่วงให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น
3. ทำให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกมะม่วงมีรายได้มากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีระยุทธ อินต๊ะยศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศุจินันท์ พรหมแก้วปวช.
2นาย สิทธิพร จะลอปวช.