เครื่องสลัดน้ำผึ้งลำไยขนาดเล็ก

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ทำการผลิตน้ำผึ้งลำไย โดยเฉพาะการผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำผึ้งลำไยให้เพียงพอต่อความต้องการได้ โดยใช้เครื่องสลัดน้ำผึ้งทั่วไปซึ่งใช้แรงงานคนเป็นหลักทำการหมุนเพื่อสลัดน้ำผึ้งออกจากรัง แต่ละครั้งใช้เวลานาน และหากหมุนแรงเกินไป อาจทำให้ตัวอ่อนของผึ้งที่อยู่ในรังหลุดออกมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องสลัดน้ำผึ้งลำไยขนาดเล็ก ที่สร้างขึ้น มีขึ้น มีขนาด 55 X 67 X 109 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 40 กิโลกรัม ระบบการทำงานของเครื่องใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 1 ตัว โดยใช้สายพานเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงาน และมีตัวตั้งเวลาเป็นตัวควบคุมให้มอเตอร์ไฟฟ้าหยุดทำงาน
1 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในสลัดน้ำผึ้งลำไย เพิ่มปริมาณการผลิต น้ำผึ้งลำไยต่อวัน
2 เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการสร้างรายได้
3 ผู้ประดิษฐ์ได้นำหลักวิชาการที่ได้ศึกษามาใช้แก้ไขปัญหาของกระบวนการปฏิบัติงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมกริต น้อยสะปุ๋งอุตสาหกรรม
2นาย สมพร อ่อนเกตุพลอุตสาหกรรม
3นางสาว ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ผู้บริหาร
4นาย อธิวัฒน์ อุประกุลอุตสาหกรรม
5นางสาว ฐปนัท ปุญทาเปิ้นสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนชิต ทรวงแก้วปวช.
2นาย ธีรภัทร์ ชัยเพ็ญปวส.
3นาย วิศวชิต บุญเย็นปวส.
4นางสาว วารีริน เสาร์ไพรสณฑ์ปวส.
5นาย ภูริณัฐ ดัสดีสองปวส.
6นาย ธีรภัทร์ คงคลอดปวส.
7นางสาว สาวศิริวิมล ธรรมรัตน์พงษ์ปวส.
8นางสาว นัยน์ปพร ทาก๋าปวส.
9นาย ชิษณุพงศ์ บุญคำภาปวส.