เครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วลายเสือ

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ถั่วลายเสือ เป็นถั่วที่นิยมปลุกมากในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายด้วยเพราะถั่วลายเสือมีรสชาติที่หวานมันกว่าถั่วทั่วๆไปและยังมีลายเมล็ดถั่วที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งในการกะเทาะเปลือกชาวบ้านมีเครื่องเดิมอยู่แล้วแต่เครื่องที่ใช้ทำให้เกิดความเสียหายกับเมล็ดถั่วด้วยเหตุผลนี้จึงออกแบบและปรับปรุงเครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลายเสือ เพื่ออํานวยความสะดวกในการกระเปลือกถั่วลายเสือให้ได้ปริมาณมากๆและมีเมล็ดที่สวยและไม่มีรอยโดยทดลองใช้กับกลุ่มเกษตรที่เพาะปลูกถั่วลายเสือต.ผาบ่องอ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือน ชุมชนและสถานประกอบการขนาดเล็ก
2. สามารถแยกเมล็ดออกจากเปลือกถั่วลายเสือด้วยหลักการตีให้ฝักแตกโดยใช้ ลูกกลิ้ง แยกเมล็ดออกจากเปลือกโดยใช้
พัดลม Blower เป่า และคัดแยก ขนาดเมล็ดด้วยตะแกรง
3. สามารถแยกเมล็ดออกจากเปลือกถั่วและไม่ทำให้เยื้อหุ้มเปลือกถั่วเกิดความเสียหาย
4. เพิ่มปริมาณและลดเวลาในการแกะถั่วลายเสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีทางการผลิตและออกแบบให้กับเกษตรกร
6. เพื่อให้เกษตรกรนําเครื่องไปใช้แทนการใช้แรงงานคน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล อินต๊ะเปียงอุตสาหกรรม
2นาย บวร วรรณเรือนอุตสาหกรรม
3นาย มานพ แก้วมณีกรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ส่วยอิ่ง ไม่มีนามสกุลปวช.
2นาย สรายุทธ ไม่มีนามสกุลปวช.
3นาย พงศกร ไม่มีนามสกุลปวช.