ครีมขจัดหม้อดำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณัฏฐธิดา จินมอญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จารุณี โกมลช่อมาลีปวช.
2นางสาว สมฤดี ปัญญาฤทธิ์รงค์ปวช.
3นางสาว ศรีธร มณีศรีวิลัยปวช.

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยมีดังนี้ “น้ำยาขจัดหม้อดำ” เพื่อลดปัญหาหม้อดำ ติดเสื้อผ้า จากศึกษาพบว่า ครีมขจัดหม้อดำ สามารถใช้งานได้จริงโดยเนื้อครีมที่ได้ใช้อัตราส่วนผสมของสาร และเมื่อนำครีมที่ได้ให้คนในชุมชนได้ทดลองใช้และสำรวจความพึงพอใจผลปรากฏได้ดังนี้ ขี้เถ้า 3 กิโลกรัม N70 300 มิลลิลิตร น้ำ 500 มิลลิลิตร มะนาว 200 มิลลิลิตร ครีมขจัดหม้อดำที่ผลิตขึ้นเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือสามารถขจัดหม้อดำได้จริง ผู้ใช้มีความพึงพอใจของในการใช้ ครีมขจัดหม้อดำ ระดับค่าเฉลี่ย (X)เท่ากับ 4.35 และเบี่ยงเบน(S.D)มาตรฐาน เท่ากับ 0.56

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถขจัดหม้อดำได้จริง