กระเป๋าสตางค์จากเชือกร่มเพื่อจำหน่วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง บัววิไล แก้วอู๋พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว จันทร์ฉาย ทะนุก้ำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นารีรัตน์ โบงูเหลือมปวช.
2นางสาว สิริรักษ์ เกิดดีปวช.

เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันกระเป๋าสตางค์ได้รับความนิยมมากขึ้นในผู้หญิงสมัยใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในการพกพา กระเป๋าสตางค์เป็นบรรจุภัณฑ์ชิ้นเล็ก ๆ ที่เราใช้เก็บเงินสดและสิ่งของสำคัญอื่น ๆ เช่น บัตรเครดิต บัตร ATM โดยปกติจะทำมาจากผ้า หนังสัตว์ หรือแม้แต่พลาสติกสังเคราะห์ สิ่งที่เราเรียกว่ากระเป๋าสตางค์ในปัจจุบัน แต่เริ่มเดิมทีกระเป๋าสตางค์มักเป็นสิ่งของสำคัญของผู้ชายเท่านั้น เพราะผู้หญิงก่อนนั้นนิยมใช้กระเป๋าถือที่มีขนาดใหญ่กว่าและเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกาย จึงนิยมใช้มากขึ้นในปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีความคงทน สวยงาม
1ทราบพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทกระเป๋าสตางค์จากเชือกร่มของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ และประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2 นำข้อมูลทางการเงินที่ได้จากการจำหน่ายกระเป๋าสตางค์ไปจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชี
3 ทราบผลการดำเนินงานจากการจัดทำโครงการประดิษฐ์กระเป๋าสตางค์จากเชือกร่มเพื่อจำหน่าย
4 สามารถนำความรู้จากการถักกระเป๋าครั้งนี้ไปเป็นอาชีพเสริมต่อไป