รถไฟ มาหานะเธอ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณัฏฐธิดา จินมอญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สำราญ วงศ์ตาอุตสาหกรรม
3นางสาว จันทร์เพ็ญ วิถีบรรพตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ดวงจันทร์ วงค์ษาอุตสาหกรรม
5นางสาว สุทธินันท์ อิงบารมีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิยุดา พงศาคธาทรปวช.
2นางสาว สมศรี เลิศกิตติโสธรปวช.
3นาย เรวัตร สัมฤทธิ์โชคทวีปวช.
4นาย เกียรติศักดิ์ ถนอมการปวช.

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคื เพื่อ 1. ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 2. ลดปัญหาการใช้เงินฟุ่มเฟือย 3. ให้ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอ 4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ทรงคุณวุฒิทางการประกอบอาชีพ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช่ผลิตภัณฑ์จากกระปุกออมสิน "รถไฟ มาหานะเธอ" ที่ใช้ในการวิจัย ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.โครงสร้างมีความแข็งแรงคงทน,สะดวกต่อการใช้งาน 2.มีความปลอดภัยในการใช้งาน 3.ขั้นตอนการทำและออกแบบ
กระปุกออมสิน "รถไฟ มาหานะเธอ"ง่ายไม่เสียเวลา,มีความประณีตและความสวยงาม สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย วัสดุเหมาะสมในการใช้งาน 4.สามารถเคลื่อนย้ายได้ 5.การออกแบบมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
1. ช่วยให้ประชาชนรู้จักออมเงิน
2. ลดปัญหาการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์