ตะกร้า W&PB

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณัฏฐธิดา จินมอญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริพรรณ ตระกูลต้นรัปวช.
2นางสาว พักตร์พิไล ธำรงพิมานปวช.
3นางสาว ฉวีวรรณ สึแบละปวช.

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1.เพื่อนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์2.เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน 3.เพื่อลดปริมาณขยะของเหลือใช้ในบ้านวิทยาลัยโรงเรียนและชุมชน4.เพื่อส่งเสริมจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์5.เพื่อนของเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดมูลค่า6.เพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างสร้างสรรค์ประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิทางการประกอบอาชีพ นักศึกษาประชาชนทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ตะกร้าW&PBสถิติที่ใช้ในงานวิจัยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยมีดังนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้ตอบแบบสอบถามหลังจากใช้ตะกร้าw&PB มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาแต่ละด้านสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ลำดับที่1โครงสร้างมีความแข็งแรงและคงทนลำดับที่2มีความปลอดภัยขณะใช้งานลำดับที่3ขั้นตอนการทำงานของตะกร้าW&PBมีความประณีตและความสวยงาม,สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายวัสดุเหมาะสมในการใช้งานลำดับที่4สามารถพกพาได้ลำดับที่5การออกแบบมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้งานได้จริงโดยในทดสอบครั้งนี้ ผู้ทดสอบได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวใส่ของเล่นเด็ก รวมทั้งผ้าห่มของเด็กๆ และยังใช้ในการเก็บเสื้อผ้าที่เด็กๆทำเปื่อน
1 นำสิ่งของเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์
2 เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน
3 ลดปริมาณขยะ ของเหลือใช้ในบ้าน วิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน
4 พัฒนาส่งเสริมจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์
5 ได้นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดมูลค่า
6 ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างสร้างสรรค์