เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะ V.2

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยในปัจจุบันประเทศไทยยังมีการเกิดอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และได้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ทางคณะกลุ่มจึงมีแนวคิดในการสร้าง เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะ เพื่อการวัดปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน และในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะสามารถวัดปริมาณน้ำฝน โดยถ้าอยู่ในระดับที่มีการมีความเสี่ยง ก็จะมีระบบแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk อีกทั้งยังสามารถส่งข้อความเข้าในโปรแกรม Line เพื่อเพิ่มช่องทางการแจ้งเตือน โดยคณะกลุ่มได้ทดลอง เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และตามขอบเขตที่คณะกลุ่มได้วางไว้ ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน ผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะ ใช้ระบบโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานของระบบ
2. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะสามารถแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม Line ได้
3. มีการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk
1. ได้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนที่สามารถใช้งานได้จริง 1 เครื่อง
2. สามารถบรรเทาการเกิดอุทกภัยได้
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดปริมาณน้ำมีเครื่องมือในการวัดปริมาณน้ำฝน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประภาส แซ่ว้างอุตสาหกรรม
2นาย อรรถสิทธิ์ เดชสงค์อุตสาหกรรม
3นาย ปัณณทัต ใจหล้าอุตสาหกรรม
4นาย ธาดา คงจรัสแสงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล คงมีคอนปวส.
2นาย นนทิพัฒน์ หงษ์สิทธิ์ปวส.