เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะ V.2

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยในปัจจุบันประเทศไทยยังมีการเกิดอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และได้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ทางคณะกลุ่มจึงมีแนวคิดในการสร้าง เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะ เพื่อการวัดปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน และในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะสามารถวัดปริมาณน้ำฝน โดยถ้าอยู่ในระดับที่มีการมีความเสี่ยง ก็จะมีระบบแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk อีกทั้งยังสามารถส่งข้อความเข้าในโปรแกรม Line เพื่อเพิ่มช่องทางการแจ้งเตือน โดยคณะกลุ่มได้ทดลอง เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และตามขอบเขตที่คณะกลุ่มได้วางไว้ ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน ผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะ ใช้ระบบโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานของระบบ
2. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะสามารถแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม Line ได้
3. มีการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk
4.เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะแจ้งเตือนเป็นสัญญาณเสียงและไฟไซเรน เมื่ออยู่ในระดับเสี่ยงภัย
5.เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัจฉริยะสามารถดูสภาพอากาศสภาพแวดล้อมผ่านกล้องวงจรปิดได้
1. ได้เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์
2. สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยได้
3. หน่วยงาน องค์กร ชุมชนมีเครื่องเตือนภัยการเกิดอุทกภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประภาส แซ่ว้างอุตสาหกรรม
2นาย อรรถสิทธิ์ เดชสงค์อุตสาหกรรม
3นาย ปัณณทัต ใจหล้าอุตสาหกรรม
4นาย ธาดา คงจรัสแสงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล คงมีคอนปวส.
2นาย นนทิพัฒน์ หงษ์สิทธิ์ปวส.