ระบบเฝ้าฟังและส่งสัญญาณเตือนระดับน้ำเพื่อชุมชน

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ระบบเฝ้าฟังและส่งสัญญาณเตือนระดับน้ำเพื่อชุมชน ใช้เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำในการ แท่น้ำ ตัวเครื่องเครื่องใช้เซ็นเซอร์ ที่เป็นทรานซิสเตอร์ และส่งสัญญาณไปที่Arduino เพื่อประมวลผลเบื้องต้นและส่งข้อมูลผ่าน ขา serial port ไปยัง ตัวraspberry pi เป็นตัวประมวลผลอีกที และตัวrasbperry pi เป็นตัวส่งข้อมูลที่ประมวลแล้วไปยัง เว็บ https://thingspeak.com และแจ้งเตือนผ่าน line มือถือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบเฝ้าฟังและส่งสัญญาณเตือนระดับน้ำเพื่อชุมชนของแม่น้ำเนื่องจากฝนตกหมายถึงระบบที่สร้างมาสำหรับแสดงผลระดับน้ำส่งสัญญาณเตือนปริมาณน้ำเมื่อเลื่อนระดับมาถึงจุดที่เซ็นเซอร์สามารถวัดได้ซึ่งจะส่งข้อมูลมาให้แผงวงจรอาดูยอิโน่ประมวลผลและส่งต่อไปยังราสเบอรี่พาย กรองข้อมูลและแยกเก็บคือเก็บในตัวบอร์ดและส่งไปเก็บไว้บนคลาว์เซิฟเวอร์พร้อมแสดงผลระดับน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญล้ำ ศักดิภัทรนนท์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ขวัญชัย สุทธิกุลปวส.
2นาย ณัฐพงศ์ สุวรรณหล้าปวส.