เครื่องควบคุมระบบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบอินเตอร์เน็ต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพรัตน มโนรำอุตสาหกรรม
2นาย ภูมิชาย พุ่มวิเชียรอุตสาหกรรม
3นาย จักรกริช กิ่งแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษฎา ไชยลังกาปวช.
2นาย สุกัญญา วงศ์ราษฎร์ปวช.
3นาย ศุภมงคล ประมวลปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ มีความสนใจในด้านการเกษตรมากขึ้น ทั้งที่ทำเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม และในปัจจุบันการทำการเกษตรต้องดูแลแปลเกษตร เช่นการควบคุมการให้น้ำ การให้สารอาหาร ตลอดจนการควบคุม อูณหภูมิและความชื้น ซึ่งขัดแย้งกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดการจึงได้คิดแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะช่วยประหยัดเวลา และไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทาง เพื่อนำเวลานี้ไปทำประโยชน์อย่างอื่น จึงทำ เครื่องควบคุมระบบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบ IOT และ แอปพิเคชั่น Bylnk เพื่อควบคุมการทำงานของระบบปั้มไฟฟ้าหรือวาวล์ไฟฟ้า และ แสดงผลอูณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยผลสรุปนี้สามารถประหยัดเวลาได้มากได้การตอบรับจากชาวเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ใช้สมารท์โฟน ควบคุมการทำงานของปั้มน้ำไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
1.สามารถควบคุมน้ำผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2.ประหยัดเวลาในการรดน้ำ สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกหลายอย่าง
3.เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางการเกษตรให้กับชาวเกษตรกร
4.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง