เครื่องล้างถั่วลิสง

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การสร้างเครื่องล้างถั่วลิสงแห้ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาของเกษตรในการล้างถั่วลิสงด้วยมือและเพื่อเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องถั่วลิสงกับการล้างด้วยมือ ผลการทดลอง ล้างถั่วลิสงแห้ง 20 กิโลกรับ พบว่า การล้างถั่วลิสงแห้งด้วยเครื่องสามารถล้างได้สะอาดกว่าการล้างถั่วลิสงด้วยมือ และ ใช้เวลาในการล้างน้อยกว่าการล้างถั่วลิงด้วยมือ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสให้เกษตรกร คือ เมื่อเปิดเครื่องล้างถั่วลิสงแล้ว สามารถไปทำกิจกรรมอื่นๆๆ ได้ เมื่อถั่วลิสงสะอาดแล้วก็ปิดเครื่องแล้วเอาถั่วลิสงออกจากเครื่องได้ สรุปผลการทดลอง เครื่องล้างถั่วลิสงประสิทธิภาพมากกว่าการล้างด้วยมือ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรคือในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงสามารถล้างถั่วลิสงได้ปริมาณมากกว่าการล้างถั่วลิสงด้วยมือถึง 3 เท่า และป้องกันโรคที่เกิดจากการที่มือแช่น้ำนานๆ เช่นโรคมือเปื่อย หรือโรคอื่นๆๆที่ติดมาติดกับเศษดิน ที่ติดกับเปลือกถั่วลิสง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะ ของเครื่องล้างถั่วลิสง ฐาน เป็นแท่นกากบาทกว้าง 70 ซ.ม. เสาสูง 110 ซ.ม. ถัง ใช้ถัง PE 100 ลิตร ขนาดกว้าง 50 ซ.ม. สูง 75 ซ.ม. วางอยู่บนแท่นกากบาท ถังสามารถบรรจุน้ำได้ 100 ลิตร แต่เมื่อใช้งานจะใส่น้ำแค่ 60 ลิตร เพราะต้องใส่ถั่วลิสงด้วย ต้นกำลัง ใช้มอเตอร์ 220 โวลล์ 1 แรง เป็นตัวส่งกำลังสู่วอมเกียร์เพื่อเข้าไปขับใบกวน ที่มีหน้าที่พัดถั่วลิสงให้หมุนเพื่อทำให้สิ่งสงปรกหลุดออกจากเปลือกถั่วลิงสง
ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ได้ความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการล้างถั่วลิวง 2. ลดขั้นตอนในการล้างถั่วลิสง 3.สามารถล้างถั่วลิสงได้ปริมาณมากกว่าการล้างถั่วลิสงด้วยมือถึง 3 เท่า 4. ป้องกันอันตรายจากโรคที่มีสาเหตุมาจากมือสัมผัสกับน้ำเป็นเวลานาน เช่น โรคมือ - เท้า เปื่อย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีรพงษ์ พลอยงามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นพรัตน์ สมบุตรปวส.
2นาย พลวสิษฐ์ บุญมาปวส.