ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน 100%

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมชาย มณฑาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย เจษฎาวุฒิ อักษรเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุภาพร ธรรมขันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4ว่าที่ ร.ต. อาทิตย์ ทองแท้อุตสาหกรรม
5นาง ศศิกานต์ สุธาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิไลพร ไกรสิทธิ์พาณิชย์ปวช.
2นาย ถิรวัฒน์ อาภาจันทร์ปวช.
3นาย อาทิตย์ ศรีสุขสันต์คงคาปวช.
4นางสาว จิราพรรณ นาคาม้วนหางปวช.
5นาย พานุวัฒน์ คัญชิงปวส.

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณ โดยกลุ่มผู้จัดทำจึงได้ต่อยอดและพัฒนาเป็นบาล์มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1.เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ , เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจากการแปรรูปเป็นบาล์ม แล้วนำไปทดสอบ สำรวจความพึงพอใจ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 คน หลังการทดลองใช้ทาบริเวณริมฝีปากและบริเวณผิวที่หยาบ แข็ง เช่นข้อศอก และทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง นาน 5 วัน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2561 พบว่า ผู้ทดลองใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ ต่อ ผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจากน้ำมันมะพร้าว 100% ค่าเฉลี่ย 4.06 ระดับความพึงพอใจ ดี โดยเป็นเพศชาย จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และเพศหญิง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามิน อี สูง ใช้สำหรับบำรุงริมฝีปาก ผิวพรรณ และ เส้นผม ให้มีความนุ่ม แข็งแรง และสุขภาพดี
1. ผลิตภัณฑ์บาล์มจากมันน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน 100% มีคุณสมบัติบำรุงเส้นผม ริมฝีปาก และผิวพรรณ
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนและตนเอง