ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน 100%

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมชาย มณฑาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย เจษฎาวุฒิ อักษรเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุภาพร ธรรมขันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4ว่าที่ ร.ต. อาทิตย์ ทองแท้อุตสาหกรรม
5นาง ศศิกานต์ สุธาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิไลพร ไกรสิทธิ์พาณิชย์ปวช.
2นาย ถิรวัฒน์ อาภาจันทร์ปวช.
3นาย อาทิตย์ ศรีสุขสันต์คงคาปวช.
4นางสาว จิราพรรณ นาคาม้วนหางปวช.
5นาย พานุวัฒน์ คัญชิงปวส.

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

โครงการมีจุดประสงค์เพื่อ 1.เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจากการทดสอบและสำรวจความพึงพอใจ ที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว 100% สกัดร้อน แบบโบราณมาแปรรูปเป็นลิปบาล์มน้ำมันมะพร้าว จำนวน 20 คน โดยชโลมน้ำมันมะพร้าวที่เส้นผมและผิวพรรณ และทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง นาน 5 วัน ดังข้อมูลต้อไปนี้ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2561 พบว่า ผู้ทดลองใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ ต่อ ผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจากน้ำมันมะพร้าว 100% ค่าเฉลี่ย 4.06 ระดับความพึงพอใจ ดี โดยเป็นเพศชาย จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และเพศหญิง จำวน 15 คน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามิน อี สูง ใช้สำหรับบำรุงให้ผิวพรรณ และ เส้นผม ให้มีความแข็งแรง นุ่ม และสุขภาพดี