เบญจภูชา

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ด้วยปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น โดยบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ มีประโยชน์ สะดวกต่อการบริโภค และโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต่อยอดนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ชาพลูคาว จากการทดสอบและสำรวจความพึงพอใจ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบญจภูชา จำนวน 50 คน ใช้เวลาสังเกตอาการ 3 ชั่วโมงหลังบริโภค ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2561 นาน 5 วัน พบว่า ผู้ทดลองใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ ต่อ ผลิตภัณฑ์เบญจภูชา ค่าเฉลี่ย 4.03 ระดับความพึงพอใจ มาก โดยเป็นเพศชาย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 และเพศหญิง จำวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 และมีอาชีพรับราชการ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 , ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม คือชาพลูคาว โดยเพิ่มสมุนไพรพื้นบ้านอีก 3 ชนิด และผงคาร์บอนกัมมันต์ (ถ่านชาโคล) เพื่อเพิ่มสรรพคุณในการดูแลสุภาพของผู้บริโภค เช่น ลดน้ำตาลในกระแสเลือด , ขับสารพิษในร่างกาย
1. ผลิตภัณฑ์เบญจภูชา ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สะดวกต่อการบริโภค
2. เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจของตนเองและชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เจษฎาวุฒิ อักษรเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุภาพร ธรรมขันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สมชาย มณฑาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4ว่าที่ ร.ต. อาทิตย์ ทองแท้อุตสาหกรรม
5นาย ชนาธิป วารมนตรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว แสงดาว สุรงต้นปวช.
2นางสาว เพ็ญศิริ ผาติพนากุลปวช.
3นางสาว วรินทร์ทร ปฐนันต์ปวช.
4นางสาว ณัฐวิภา อินทจักรปวช.
5นางสาว นวพร ขันชัยปวช.
6นางสาว ณัฐริกา ถาแก้วปวช.
7นาย ศาศวัต บังวันปวช.
8นางสาว กรรณิกา ชิลาชาลปวส.
9นาย ฐิติกร ศรีวิจี๋ปวส.
10นางสาว ปีใหม่ เพ็ญผุดผ่องปวส.