เบญจภูชา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เจษฎาวุฒิ อักษรเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุภาพร ธรรมขันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สมชาย มณฑาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4ว่าที่ ร.ต. อาทิตย์ ทองแท้อุตสาหกรรม
5นาย ชนาธิป วารมนตรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว แสงดาว สุรงต้นปวช.
2นางสาว เพ็ญศิริ ผาติพนากุลปวช.
3นางสาว วรินทร์ทร ปฐนันต์ปวช.
4นางสาว ณัฐวิภา อินทจักรปวช.
5นางสาว นวพร ขันชัยปวช.
6นางสาว ณัฐริกา ถาแก้วปวช.
7นาย ศาศวัต บังวันปวช.
8นางสาว กรรณิกา ชิลาชาลปวส.
9นาย ฐิติกร ศรีวิจี๋ปวส.
10นางสาว ปีใหม่ เพ็ญผุดผ่องปวส.

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

โครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ชาพลูคาว และ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จากการทดสอบและสำรวจความพึงพอใจ ที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์ เบญจภูชา จำนวน 50 คน ใช้เวลาประมาน 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2561 นาน 5 วัน ดังข้อมูลต่อไปนี้ พบว่า ผู้ทดลองใช้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ ต่อ ผลิตภัณฑ์เบญจภูชา ค่าเฉลี่ย 4.03 ระดับความพึงพอใจ มาก โดยเป็นเพศชาย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 และเพศหญิง จำวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 และมีอาชีพรับราชการ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 , ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 อยู่ในช่วงอายุ 20 – 30 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 , ช่วงอายุ 31 ปีขึ้นไป จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม คือชาพลูคาว โดยเพิ่มสมุนไพรพื้นบ้านอีก 3 ชนิด และผงคาร์บอนกัมมันต์ (ถ่านชาโคล) ชนิดเพื่อเพิ่มสรรพคุณในการดูแลสุภาพของผู้บริโภค เช่น ลดน้ำตาลในกระแสเลือด , ขับสารพิษในร่างกายเป็นต้น ในชื่อ ผลิตภัณฑ์ เบญจภูชา