หน่อหวานอบกรอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เจษฎาวุฒิ อักษรเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุภาพร ธรรมขันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สมชาย มณฑาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4ว่าที่ ร.ต. อาทิตย์ ทองแท้อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กันยารัตน์ เพชรมุ่งมั่นปวช.
2นางสาว จันทร์เพ็็็็็็ญ ศิริไกรวิไลปวช.
3นางสาว เตือนจิต ใจนำเจริญปวช.
4นางสาว สาวิตรี ใฝ่ใจกิติปวช.
5นางสาว อรอนงค์ ณานอาวุธปวช.

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

โครงการนี้จัดทำเพื่อแปรรูปพืชผักพื้นบ้านและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้ตนเองและชุมชน จากการทดสอบและสำรวจความพึงพอใจ ที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์หน่อไม้หวานสำเร็จรูป จำนวน 20 คน โดยการสอบถามและทดลองรับประทานจากแบบสอบถาม ดังข้อมูลต้อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 เดือนตุลาคม ถึง วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2561พบว่า ผู้ทดลองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ ต่อ ผลิตภัณฑ์หน่อไม้หวานสำเร็จรูป ค่าเฉลี่ย 4.06 ระดับความพึงพอใจ ดี โดยเป็นเพศชาย จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และเพศหญิง จำวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และส่วนใหญ่มี อาชีพรับจ้างทั่วไป / อื่น ๆ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์หน่อไม้หวานกึ่งสำเร็จรูปที่มีรสชาติอร่อย มีกลิ่นหอมของสมุนไพร สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย