เครื่องหั่นหยวกกล้วย

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในถ้องถิ่นปัจจุบันเกษตรกรบางส่วนเลี้ยงหมู ในปัจจุบันเกษตรกรประสบปันหาในการหั่นหยวกด้วยมือ เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการหั่นนั้นต้องใช้เวลานานและล่าช้าทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างคนหั่นหยวกกล้วยและเกษตรกรขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ดังนั้น คณะผู้จัดทำได้ ประดิษฐ์คิดค้น เครื่องหั่นหยวกกล้วยซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายมีความปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องหั่นหยวกกล้วย หมายถึง เครื่องที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอาศัยมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนในการหั่นหยวกกล้วย เครื่องหั่น
หยวกกล้วยมีขนาด กว้าง 0.6 เมตร ยาว 0.6 เมตร สูง 1.2 เมตร น้ำหนัก 65กิโลกรัม
1. สามารถพัฒนาคุณภาพของเครื่องหั่นหยวกกล้วยเพื่อที่จะใช้โดยคำนึงถึงประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. สามารถพัฒนาความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตมาใช้และปรับปรุงคุณการพัฒนาคุณภาพชีวิตเร็วขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย โยฮัน คงประหยัดอุตสาหกรรม
2นาย วันชัย ขจรศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม
3นาย ชยานนท์ มงคลเทพอุตสาหกรรม
4นาย สำราญ วงศ์ตาอุตสาหกรรม
5นาย พีระพงษ์ ขันธ์เขียวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นที ไม่มีชื่อสกุลปวช.
2นาย ธนษิต ธรรมชาวดอยปวช.