อุปกรณ์เตือนลืมกุญแจรถจักรยานยนต์ ด้วยโทรศัพท์มือถือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิจจา เหรียญเล็กอุตสาหกรรม
2นาย กิตติชัย นุ่นโตอุตสาหกรรม
3นาย ทีราพร โหมดชังอุตสาหกรรม
4นาย สุรินทร์ เขียวขอมอุตสาหกรรม
5นาย สุรัตน์ สาโรจน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศราวุธ กันยาประสิทธิ์ปวช.
2นาย อาทิตย์ แสนคำปวช.
3นาย จตุรพร พัจนาปวช.
4นาย อนุพงธ์ เสาธงปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สถิติการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ที่หายสูงขึ้นทุกปีและสาเหตุหนึ่งที่รถจักรยานยนต์หายเนื่องจากลืมกุญแจรถไว้ที่รถจักยานยนต์ซึ่งทำให้ถูกโจรกรรมได้ง่ายโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกสาเหตุหนึ่งที่ลืมกุญแจคือการเอาพักเท้าลงแล้วเครื่องยนต์ดับอัตโนมัติจึงทำให้เกิดการลืมกุญแจได้ ดังนั้นขณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นอุปกรณ์เตือนการลืมกุญแจรถจักรยานยนต์โดยการเขียนโปรแกรมสั่งการระหว่างชุดกุญแจรถจักยานยนต์และโทรศัพย์ที่อยู่กับเจ้าของรถจักรยานยนต์ถ้านำพักเท้ารถจักรยานยนต์ลงพื้นระบบจะทำงานโดยชุดเซ็นเซอร์จะตรวจสอบวัตถุหรือลูกกุญแจถ้ามีอยู่ที่คอรถจักรยานยนต์เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุจะส่งข้อมูลไปที่บอร์ดควบคุมและเชื่อมต่อสัญญาณไปที่โทรศัพย์ของเจ้าของรถภายใน35 วินาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช่บอร์ดโคนโทรลลงโปรแกรมสั่งการเชื่อมต่อสัญญาณกับโทรศัพย์มือถือเพื่อเป็นการเตื่อนการลืมกุญแจรถจักรยานยนต์
1.เพื่อป้องกันการสูญหายของรถจักรยานยนต์
2.สามารถนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ ให้กับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3.เพื่อป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลเสียหายที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์