อุปกรณ์วัดระยะลูกเปตอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คฑาวุธ ดวงชาคำอุตสาหกรรม
2นาย สิทธิศักดิ์ ภาโวอุตสาหกรรม
3นาย มงคล ไชยเชษฐอุตสาหกรรม
4นาย พงศธร อิ่นแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นเรศ หน่อแก้วปวช.
2นาย เขมทัต ตะฮ่อปวช.
3นาย วรรณ ทองสุขปวช.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เพื่อผลิตอุปกรณ์วัดระยะลูกเปตองดำเนินการโดยศึกษาด้านการวัดระยะลูกเปตองในรูปแบบเก่า จะใช้สายวัดหรือตลับเมตรโดยวิธีการนั่งหรือก้มวัด จึงเป็นอุปสรรคสำหรับกลุ่มผู้เล่นสูงวัย ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการออกแบบโครงสร้างอุปกรณ์วัดระยะลูกเปตอง โดยหลีกเลี่ยงรูปแบบการวัดแบบเดิม สะดวกและง่ายต่อการวัดระยะ สามารถนำไปพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมกีฬาพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถวัดระยะลูกเปตองโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค เป้นการวัดโดยวิธีการยืนวัดค่า
วัดระยะลูกเปตองโดยแสดงผลการวัดเป็นตัวเลขดิจิตอล