ระบบบริหารจัดการแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นันทพล สิงมิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย สุเทพ รักรุ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว อัญธิกา คำภิระแปงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว ทิพยรัตน์ อาชนะชัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สมฤทัย เชาวนโพธิ์สกุลปวช.
2นางสาว ศิริกานดา ปะการะโพธิปวช.
3นางสาว สุนิษา พุ่มคำปวช.

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากในการดำเนินงานแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง มีการรายงานความคืบหน้าเป็นประจำ ซึ่งจะต้องใช้กระดาษเป็นจำนวนมากและผู้ปฏิบัติงานจะต้องถ่ายภาพเพื่อประกอบการรายงาน ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ประดิษฐ์ ระบบบริหารจัดการแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ
1.โปรแกรมออนไลน์
2.สามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกันหลายคน
3.สามารถบันทึกข้อมูล รายรับ รายจ่าย รูปภาพการปฏิบัติงานและสรุปรายงานได้
ประโยชน์
1.เรียกดูข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ตลอดเวลา
2.ลดการใช้กระดาษและลดรายจ่ายให้กับองค์กรที่ใช้งาน
3.เปรียบเทียบต้นทุนและผลกำไรจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา