โปรแกรมสำหรับสร้างเครื่องเตือนอัคคีภัยผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

จากไฟฟ้าลัดวงจรภายในครัวเรือน รวมถึงเหตุการณ์อื่น ๆอีกมากมาย ปัญหาที่มองเห็นและจัดทำโปรแกรมเพื่อทำเครื่องเตือนอัคคีภัยผ่านแอมพลิเคชั่นไลน์ขึ้นมาเพื่อแก้ไข คือเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่อาจเกิด เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดหรื่อมีพื้นอื่นๆที่ส่วนมากเป็นป่าไม้ ซึ่งปัญหาที่พบได้มากคือ ไฟจากก้นบุหรี่ ไฟฟ้ารั่ว หรือ อื่นๆ อีกมากมายทั้งนี้ยังใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยได้ ทางคณะผู้จัดทำโครงการ จึงคิดค้นชิ้นงานโปรแกรมเพื่อนำมาจัดทำเครื่องเตือนอัคคีภัยผ่านแอมพลิเคชั่นไลน์ ขึ้นมาเพื่อส่งสัญญานเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์จะทำให้ผู้รับข่าวสารมาระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้ทัน และจะทำให้ลดความเสียหายจากอัคคีภัยได้ ที่เลือกใช้แอพพลิเคชั่นไลน์เพราะแอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายมาใช้ประกอบร่วมกับโปรแกรมที่สร้างขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชุดโปรแกรมเพื่อสร้างเครื่องเตือนภัยผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
1. ได้ชิ้นงาน โปรแกรมเครื่องเตือนอัคคีภัยผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
2. นำโปรแกรมไปสร้างเครื่องเตือนภัยผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เตือนให้ทราบก่อนที่อัคคีภัยจะลุกลาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สนั่น ทองดาราอุตสาหกรรม
2นาย อัฐวีร์ วสุระภาวัฒน์อุตสาหกรรม
3นาย สิทธิศักดิ์ แก้วธนกูลอุตสาหกรรม
4นาย สยาม จงสุขเกษมอุตสาหกรรม
5นาย วีระพันธ์ อยู่เสงี่ยมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัลยารัตน์ แก้วกองแสงปวช.
2นางสาว ณัฐชา ปราชเปรื่องปวช.
3นาย ณัฐพงศ์ โพธิราชปวช.
4นางสาว กัลยา พิศสวาสดิ์ปวส.
5นางสาว แพรวนภา สายบุญหล้าปวส.
6นาย ธีรภัทร โหมดฉังปวส.
7นาย ไชยภพ สวามิชัยปวส.
8นาย วงศ์สุทิน เสียงใสปวส.