เตียงสนามผู้ประสบภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นัฐพล สมนาอุตสาหกรรม
2นาย ปิยพงค์ มณีวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรายุ ท้าววิบูลย์ปวช.
2นาย จิราพงศ์ มหาวรรณปวช.
3นาย ธนกร ปัญญาธนัญชัยปวช.

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากประเทศไทยยังมีพื้นที่ห่างใกล้ มีเขตพื้นที่ทุรกันดาร ที่มีสถานีอนามัยที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆ ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการบริการหน่วยพยาบาลนอกสถานที่ใน เช่น เก้าอี้ เตียงนอน เป็นต้น และอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาแพง และการขนย้ายไปในพื้นที่ที่ห่างไกลทุรกันดารต่างๆ นั้นยากลำบากและยังมีบางเหตุการณ์ที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ จึงทำให้ผู้ที่ประสบภัยต้องไปอาศัยอยู่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงคร่าว และผู้ประสบภัยมีจำนวนมากและยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพัก และที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยได้พบเห็นปัญหาคือ ด้านราคา ด้านการขนย้ายและความแข็งแรงทนทาน จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัย จึงได้คิดค้นเตียงสนามผู้ประสบภัย ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ สามารถปรับเป็นเก้าอี้นั่ง และยังใช้เป็นเปลสนามยกผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บไปรักษาได้อีกต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การประดิษฐ์หรือคิดค้น สร้างเตียงสนามผู้ประสบภัยช่วยอำนวยความสะดวกในการพักรักษาตัวของผู้ป่วยที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ สามารถปรับเป็นเก้าอี้นั่ง และยังใช้เป็นเปลสนามยกผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บไปรักษา
ได้เตียงสนามผู้ประสบภัยและช่วยอำนวยความสะดวกในการพักรักษาตัวของผู้ป่วย
สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ สามารถปรับเป็นเก้าอี้นั่ง และยังใช้เป็นเปลสนามยกผู้ป่วยไปรักษาเตียงพักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติต่างในศูนย์ช่วยเหลือต่างๆได้