การพัฒนาประสิทธิภาพปุ๋ยนมสดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด ในระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปุ๋ยนมสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สามารถปลูกพืชอินทรีย์ได้อย่างสมบูรณ์โดยวิธีการปลูกบนดินหรือแบบไร้ดินไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ในนมประกอบด้วยสารอาหารโปรตีนสูงปุ๋ยที่ได้จากนมจะสร้างเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช มีคุณสมบัติช่วยให้พืชเจริญเติบโตทางด้านลำต้น ใบ ดอกและผลฟื้นฟูต้นโทรมและเร่งผลิใบ ปุ๋ยนมสดถือเป็นอีกทางเลือกใหม่ของเกษตรอินทรีย์ที่สามารถผลิตเองได้โดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายใช้งานได้จริงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เพิ่มคุณภาพของผลผลิตตอบโจทย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แบบออแกนิคที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนมสดพบว่าด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและด้านคุ้มค่าต่อการผลิตมีความพึงพอใจมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สามารถปลูกพืชอินทรีย์ได้อย่างสมบูรณ์โดยวิธีการปลูกบนดินหรือแบบไร้ดิน ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสารอาหารโปรตีนสูง ปุ๋ยที่ได้จากนมจะสร้างเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช มีคุณสมบัติช่วยให้พืชเจริญเติบโตทางด้านลำต้น ใบ ดอกและผล ฟื้นฟูต้นโทรมและเร่งการผลิใบ
1 ผักสลัดที่ได้จากการปลูกพืชไม่ใช้ดินเจริญเติบโตได้ดีโดยได้รับธาตุอาหารจากปุ๋ยนมสด
2 เพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกร โดยใช้วัสดุปลูกแบบธรรมชาติสามารถผลิตเองได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชมภูนุช ทรายคำสามัญ
2นางสาว กัณฐิกา ท่าข้ามสามัญ
3นางสาว อัจฉรา ทองปันสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนาภัทร์ พูลเกษมปวช.
2นางสาว จะโหย่ง ลุงท่าปวช.