เกมผจญภัยหาคำศัพท์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิสิทธิ์ แสนยากุลอุตสาหกรรม
2นางสาว กันยา นันต๊ะกาศอุตสาหกรรม
3นาย วิทยา ภิญโญฤทธิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กชนันท์ ทุนอินทร์ปวช.
2นาย พงศกร วังษาปวช.

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเกมผจญภัยหาคำศัพท์ หาความพึงพอใจของเกมผจญภัยหาคำศัพท์ และหาประสิทธิภาพของเกมผจญภัยหาคำศัพท์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินงานเป็น นักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา จังหวัดลำพูน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ จำนวน ๔0 คน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ.2561 โดยการเลือกแบบสุ่มเป็นรายกลุ่มสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) เกมผจญภัยหาคำศัพท์ 2) แบบทดสอบประสิทธิภาพ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเกมบนสมาทโฟนระบบแอนดรอย มีประสิทธิภาพดี
เล่นเพื่อฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ