เกมฝึกทักษความคิด The Future of Despair Ex

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิสิทธิ์ แสนยากุลอุตสาหกรรม
2นางสาว กันยา นันต๊ะกาศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิณณวัตร ขัดอุโมงค์ปวช.
2นาย ชัยวัฒน์ ลัภน์เจริญพงศ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเกมฝึกทักษะความคิด หาประสิทธิภาพของเกมฝึกทักษะความคิดและหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเกมฝึกทักษะความคิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการดำเนินโครงการเป็นนักเรียนนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปวช.1-2 จำนวน 38 คน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ.2561 โดยใช้การสุ่มแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้ประกอบด้วย 1) เกมฝึกทักษะความคิด 2) แบบทดสอบประสิทธิภาพ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เกมฝึกทักษะความคิดบนสมาทโฟนระบบแอนดรอย ประสิทธิภาพดีมาก
เกม The Future of Despair คือ เกมที่ใช้ฝึกทักษะความคิด 7 ด้าน ประกอบด้วย
1.ปัญหาเชาล์ 2.ความจำ 3.ความเร็ว 4.ต่อสู้ 5.คำนวณ 6.ไหวพริบ 7.ทบทวนด่านที่ผ่านมา