ปุ๋ยน้ำหมักจากเครื่องในปลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นัฐพงษ์ คำภีระสามัญ
2นาง เดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรืองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาฉ่า เชอหมื่อปวช.
2นาย ธีระพล เลาดีปวช.
3นางสาว สุริยัญ โคะเจปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาการผลิตปุ๋ยน้ำหมักจากเครื่องในปลา ที่ผลิตจากเครื่องในปลา 3 กก.กากน้ำตาล 1 กก. EM 1 กก. น้ำสะอาด 10 ลิตร อัตราส่วนในการหมักน้ำหมัก 1 ถัง กากน้ำตาล : EM : เครื่องในปลา คือ 1 : 1 : 3 โดย นำเครื่องในปลา จำนวน 3 กก. ล้างทำความสะอาดนำไปผสมกับกากน้ำตาล 1 กก.และ หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM จำนวน 1 กก. เติมน้ำ 10 ลิตรคนให้เข้ากันนำไปบรรจุในถังหมักขนาด 20 ลิตร ปิดฝาทิ้งไว้ ผ่านไป 24 ชั่วโมง นำเอาเครื่องในและเศษปลาออก จากน้ำหมัก จากนั้นหมักน้ำทิ้งไว้ 7 วัน พบว่าได้ปุ๋ยน้ำหมักเครื่องในปลาที่สามารถนำไปใช้ทดแทนสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในด้านการเกษตร เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตรที่หลากหลาย ปุ๋ยน้ำหมักเครื่องในปลาสามารถผลิตขึ้นเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปุ๋ยน้ำหมักจากเครื่องในปลามีปริมาณ ธาตุฟอสฟอรัส (P) สูง รองลงมาคือธาตุโพแทสเซียม (K) มีปานกลาง และไนโตรเจน (N) มีปริมาณต่ำ ปุ๋ยน้ำหมักจากเครื่องในปลามี pH เท่ากับ 7.0 ซึ่งมีสภาพเป็นกลาง สามารถนำไปใช้เป็นธาตุอาหารของพืชได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากเครื่องในปลาแทนปุ๋ยเคมี
1. เพื่่อเป็นการลดใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม
2. ลดปัญหากลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ของเครื่องในปลาในตลาดสด
3. ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชผัก