ชาสมุนไพรเลือดมังกร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภัสสรา อินดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง กัลยวรรธน์ ศรีวรรณอรกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ภาณุ สุธรรมแจ่มอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิไล แลเชอปวช.
2นางสาว สิมะ ซือหมื่อปวช.
3นางสาว จิราพร ยิ่งธนาเกียรติปวช.
4นางสาว ณัฐณิชา วงค์บุญมาปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สมุนไพรจัดเป็นพืชที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ด้วยคุณค่าทางสารอาหาร มีคุณสมบัติ ในการป้องกันและรักษาโรค โดยเฉพาะความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาและในปัจจุบันคนไทยเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พืชสมุนไพรไทยเพื่อแปรรูปหรือดัดแปลง สมุนไพรเลือดมังกรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชาสมุนไพรเลือดมังกร เป็นผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป ซองชาเป็นแบบจุ่ม
ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง ชะลอวัย ลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ของผู้สูงอายุ ช่วยลดการเกิดโรคต่างๆ เช่นช่วยลดความดัน โรคกระดูกพรุน สีของน้ำชาเป็นสีแดงสวยงาม
ชาสมุนไพรเลือดมังกรที่คิดค้นขึ้นสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้จริงการขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป