กระถางเพาะจากเศษวัสดุธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นัฐพงษ์ คำภีระสามัญ
2นาง เดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรืองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนินธร กันทาทองปวช.
2นางสาว ปัทมา อายีปวช.
3นางสาว ปุญชรัสมิ์ วัดพิชัยปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมอาชีพของประชากรไทยส่วนใหญ่ยังคงเน้นอาชีพเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวไทย ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชที่ให้ได้ผลผลิตสูง นอกจากจะต้องดูแลรักษา รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แล้ว เกษตรก็ต้องใช้ถาดเพาะกล้าในการขยายพันธุ์ของพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งถาดเพาะกล้าส่วนใหญ่เป็นพลาสติกส่งผลให้เมื่อใช้งานเสร็จ ทำให้ย่อยสลายยาก มีราคาแพง ต้นกล้าได้รับกระทบกระเทือนเมื่อเวลานำเอาไปปลูกลงดิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้กระถางเพาะจากเศษวัสดุธรรมชาติแทนการใช้กระถางเพาะจากพลาสติก
1. สร้างกระถางเพาะจากวัสดุจากธรรมชาติได้
2. เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
3. ริเริ่มที่จะทำสิ่งของด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องซื้อ