อุปกรณ์ช่วยกลิ้งท่อบรรจุก๊าซ

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมนุษย์ จำเป็นต้องใช้ก๊าซในเชิงอุตสาหกรรมและการดำรงชีวิต ซึ่งก๊าซแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงได้มีอุตสาหกรรมบรรจุก๊าซเพื่อจัดจำหน่ายไปยัง สถานที่ต่างๆที่มีความต้องการใช้งานก๊าซ และเนื่องจากก๊าซเป็นสถานะที่ไม่คงรูปร่างและกระจัดกระจาย ทำให้จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถจัดเก็บก๊าซได้ แต่ในการบรรจุก๊าซก็มีข้อจำกัดที่เกิดจากแรงดันของก๊าซ ทำให้บรรจุภัณฑ์ต้องมีความแข็งแรงทนทานต่อความดันของก๊าซ จึงต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง เช่น โลหะ ซึ่งทำให้มีน้ำหนักมาก ทำให้ลำบากต่อการกลิ้งเคลื่อนย้ายท่อบรรจุก๊าซ ทำให้ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นปัญหาในการกลิ้งเคลื่อนย้ายท่อบรรจุก๊าซ จึงได้คิดค้นอุปกรณ์ช่วยกลิ้งท่อบรรจุก๊าซเพื่อให้ง่ายต่อการกลิ้งท่อบรรจุก๊าซ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยกลิ้งท่อบรรจุก๊าซสามารถใช้กลิ้งเคลื่อนย้ายท่อบรรจุก๊าซได้อย่างสะดวก และปลอดภัย
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยกลิ้งท่อบรรุก๊าซสะดวกต่อการกลิ้งเคลื่อนย้ายท่อบรรจุก๊าซ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการกลิ้งเคลื่อนย้ายถังก๊าซ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษดา ไชยปัญหาอุตสาหกรรม
2นาย วรวิทย์ เคหาอุตสาหกรรม
3นาย อานนท์ ศรีพรหมบุตรอุตสาหกรรม
4นาย อภิวัฒน์ ไชยวงค์อุตสาหกรรม
5นาย วัชรพงศ์ สุวรรณเลิศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวัฒน์ ภูมิรัตน์ปวส.
2นาย วรปรัชญ์ รุจิระบัณฑิตปวส.
3นาย วรวุฒิ พิทักษาไพศาลปวส.