แอพพลิเคชั่น Hamter simulator

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น Hamter simulator เพื่อวัดประสิทธิภาพของเเอพพลิเคชั่น hamster Simulator และเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ใช้เเอพพลิเคชั่น hamster Simulator กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น มหาวิทยาลัยเทคนิคลำพูน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ.2561 จำนวน 39 คนโดยใช้การสุ่มแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แอพพลิเคชั่น Hamter simulator 2) แบบทดสอบประสิทธิภาพ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพดี
แอพพลิเคชั่น Hamter simulator คือ การจำลองการเลี้ยงหนูแฮมเตอร์บนโทรศัพท์มือถือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิสิทธิ์ แสนยากุลอุตสาหกรรม
2นางสาว กันยา นันต๊ะกาศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรชนน วิจันทร์โตปวช.
2นาย ศุภกร ขันจันทร์แสงปวช.