เครื่องกรอกดินลงหลุมเพาะชำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วินัย โพธิตาอุตสาหกรรม
2นาย สิทธิชัย เวียงคำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิชัย ทายทองชลธารปวช.
2นาย เทอดศักดิ์ แซ่หางปวช.
3นาย ธวัชชัย กระต่ายดงปวช.
4นาย อภิชัย ครองอำนวยปวช.
5นาย จักรธร ทวีบุญชาปวช.
6นาย สุทัศน์ มณีลักษมีปวช.

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการใช้เครื่องกรอกดินลงหลุมเพาะชำ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องกรอกดินลงหลุมเพาะชำ เพื่อความสะดวกในการทำงานประหยัดจำนวนคนในการทำงาน โดยการประเมินผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/3 แผนกช่างยนต์ ที่มีต่อการใช้เครื่องกรอกดินลงหลุมเพาะชำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
ใช้ในการกรอกดินลงหลุมเพาะชำเพื่อลดต้นทุนในการผลิต