น้ำหมักใบสาบเสือในการกำจัดแมลงศัตรูผักในแปรงไฮโดโปรนิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สิตานัน เสนสักสามัญ
2นาย นัฐพงษ์ คำภีระสามัญ
3นาง เดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรืองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อาทิตยา จอมคำปวช.
2นางสาว มณีรัตน์ เรียนติ๊บปวช.
3นางสาว สิริพร หมายเทียบปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการปลูกผักไร้ดินหรือการปลูกผักแบบไฮโดโปรนิกส์เป็นจำนวนมาก ในการปลูกผักในระบบนี้เป็นการปลูกทั้งระบบปิดและระบบเปิดทำให้มีแมลงศัตรูพืช ดังนั้นการกำจัดจึงจำเป็นน้ำหมักจากใบสาบเสือจึงเป้นตัวที่ช่ววยในการกำจัดแบบชีวภาพที่ไม่ส่งผลต่อผักแต่มุ่งที่จะกำจัดแมลงศัตรูพืชเพียงอย่างเดียว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-เป็นสารที่ได้มาจากการสกัดทางชีวภาพ
- ใช้กำจัดเเมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้
- ปลอดสารเคมี