เครื่องตรวจจับควันไฟและแก๊สรั่วไหลผ่านแอปพลิเคชั่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์อุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. อรรถพร ไพทีระกูลอุตสาหกรรม
4นางสาว อุปมาพร ขาวอ่อนอุตสาหกรรม
5นาง โชติมา วัยวัฒน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรกานต์ มูโล่งปวส.
2นาย นราวิชญ์ มณีวงศ์ปวส.
3นาย สุริยา ปันแปงปวส.
4นาย อัครพล สายนปวส.
5นาย นันทิพัฒน์ มูลพุ่มสายปวส.
6นาย พัชระ ตาธิมาปวส.
7นาย ณัฐพงษ์ ป๋าเมืองมูลปวส.
8นาย กิตติพศ สุพรรณงามปวส.
9นาย นนทวัฒน์ พักใสปวส.
10นาย ศุภวิชญ์ เวินเสียงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจุบันนั้นเกิดปัญหาเพลิงไหม้ตามสถานที่ต่างๆมากมายโดยสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้นั้นก็มีหลากหลายสาเหตู ซึ่งหนึ่งในสาเหตุเหล่านั้นก็เกิดมากจากแก๊สที่รั่วไหลภายในห้องครัว ทางกลุ่มของกระผมนั้นจึงได้คิดค้นทำโปรเจคในหัวข้อเรื่ิอง เครื่องตรวจจับควันไฟและแก๊สรั่วไหลผ่านแอปพลิเคชั่น ขึั้น เพื่อให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเพลิงไหม้ขึ้น โดยหลกการทำงานนั้นเมือเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับควันและแก๊สหากมีค่าเกินที่กำหนด ก็จะส่งข้อความไปยังแอปพลิเคชั่นบนสมาทโฟน เพื่อที่จะได้ทราบและแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เมื่อมีควันและแก๊สถึงปริมาณที่กำหนดเซ็นเซอร์จะตรวจจับ และส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟแจ้งเตือนและจะส่งข้อความแสดง อุณหภูมิ ปริมาณควัน และ ปริมาณแก๊ส ภายในห้องผ่านแอปพลิเคชั่น
1. สามารถทราบถึงปริมาณควันและแก๊สภายในห้อง
2. สามารถทราบข้อมูลภายในบ้านแม้ว่าอยู่ไกล