เครื่องตรวจจับควันไฟและแก๊สรั่วไหลผ่านแอปพลิเคชั่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์อุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. อรรถพร ไพทีระกูลอุตสาหกรรม
4นาย สกล ฝึกฝนอุตสาหกรรม
5นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรกานต์ มูโล่งปวส.
2นาย นราวิชญ์ มณีวงศ์ปวส.
3นาย สุริยา ปันแปงปวส.
4นาย อัครพล สายนปวส.
5นาย นันทิพัฒน์ มูลพุ่มสายปวส.
6นาย พัชระ ตาธิมาปวส.
7นาย ณัฐพงษ์ ป๋าเมืองมูลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจุบันนั้นเกิดปัญหาเพลิงไหม้ตามสถานที่ต่างๆมากมายโดยสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้นั้นก็มีหลากหลายสาเหตู ซึ่งหนึ่งในสาเหตุเหล่านั้นก็เกิดมากจากแก๊สที่รั่วไหลภายในห้องครัว ทางกลุ่มของกระผมนั้นจึงได้คิดค้นทำโปรเจคในหัวข้อเรื่ิอง เครื่องตรวจจับควันไฟและแก๊สรั่วไหลผ่านแอปพลิเคชั่น ขึั้น เพื่อให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเพลิงไหม้ขึ้น โดยหลกการทำงานนั้นเมือเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับควันและแก๊สหากมีค่าเกินที่กำหนด ก็จะส่งข้อความไปยังแอปพลิเคชั่นบนสมาทโฟน เพื่อที่จะได้ทราบและแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถทราบถึงปริมาณควันและแก๊สภายในห้อง

2. สามารถทราบข้อมูลภายในบ้านแม้ว่าอยู่ไกล
เมื่อมีควันและแก๊สถึงปริมาณที่กำหนดเซ็นเซอร์จะตรวจจับ และส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟแจ้งเตือนและจะส่งข้อความแสดง อุณหภูมิ ปริมาณควัน และ ปริมาณแก๊ส ภายในห้องผ่านแอปพลิเคชั่น