นวัตกรรมการปลูกเมล่อนแบบปิด ด้วยแสงจากหลอดไฟ LED

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัญญา ทาระนัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย อนุชาติ รังสิยานนท์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย ศิริพงษ์ วงค์ปินใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย นิยม ฉินตระกูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว ขวัญดารินทร์ จิตหาญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกชัย ชัยมงคลปวส.
2นาย วีรพัฒน์ โพธิปวส.
3นาย วิทยา คำตันปวส.
4นางสาว สุชาดา อุดมปวส.
5นาย ภาณุพงศ์ ยศวงศ์ปวส.
6นาย ถวิล บุญธรรมปวส.
7นาย ชัยวัฒน์ ศรีอมรมาลีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีการปลูกเมล่อนด้วยแสงจากหลอดไฟแอลอีดี (LED) มาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชที่มีสารมูลค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืชในกลุ่มสมุนไพรหรือผลไม้บางชนิด ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ให้มีควาเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และยังนำเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาในการดูแล เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิความชื้น น้ำ แร่ธาตุต่างๆ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต โดยเลือกใช้หลอดไฟแอลอีดี (LED) เป็นแหล่งกำเนิดของแสง และสามารถเลือกสีของแสงตามความเหมาะสมของต้นพืชได้ ซึ่งเทคโนโลยีการปลูกเมล่อนด้วยแสงจากหลอดไฟแอลอีดี (LED)ทำให้มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นรูปแบบการทำฟาร์มในอนาคต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำเทคโนโลยีการปลูกเมล่อนด้วยแสงจากหลอดไฟแอลอีดี (LED) มาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่มีสารมูลค่าสูง