นวัตกรรมการปลูกเมล่อนแบบปิด ด้วยแสงจากหลอดไฟ LED

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัญญา ทาระนัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย อนุชาติ รังสิยานนท์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย ศิริพงษ์ วงค์ปินใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย นิยม ฉินตระกูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว ขวัญดารินทร์ จิตหาญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกชัย ชัยมงคลปวส.
2นาย วีรพัฒน์ โพธิปวส.
3นาย วิทยา คำตันปวส.
4นางสาว สุชาดา อุดมปวส.
5นาย ภาณุพงศ์ ยศวงศ์ปวส.
6นาย ถวิล บุญธรรมปวส.
7นาย ชัยวัฒน์ ศรีอมรมาลีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีการปลูกเมล่อนด้วยแสงจากหลอดไฟแอลอีดี(LED)มาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชในกลุ่มสมุนไพรหรือผลไม้บางชนิด ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ให้มีควาเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และได้เว็บแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการดูแล เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น น้ำ แร่ธาตุต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตทำให้ต้นเมล่อนเจริญเติบโตได้1เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะปลูกแบบปกติหรือการเพาะปลูกโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นปัจจัยหลัก ผู้วิจัยพบว่าผู้ทดลองใช้นวัตกรรมการปลูกเมล่อนแบบปิด ด้วยแสงจากหลอดไฟแอลอีดี (LED) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( x = 3.71, S.D = 1.16) อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำเทคโนโลยีการปลูกเมล่อนด้วยแสงจากหลอดไฟแอลอีดี (LED) มาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง
สามารถเพาะปลูกเมล่่อน ในทุก ๆ สภาพอากาศ และในทุกๆพื้นที่ รวมทั้งไม่ได้รับผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ