อุปกรณ์ปลั๊กไฟป้องกันกระแสเกิน

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ปลั๊กไฟพ่วงป้องกันกระแสเกิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปลั๊กไฟพ่วงป้องกันกระแสเกิน และเพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติงานได้จริงคณะผู้จัดทำจึงสร้างอุปกรณ์ปลั๊กไฟพ่วงป้องกันกระแสเกิน และให้ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จำนวน 15 คนประเมินผลโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถามประเมินผลอุปกรณ์ปลั๊กไฟพ่วงป้องกันกระแสเกินแล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่าอุปกรณ์ปลั๊กไฟพ่วงป้องกันกระแสเกินมีคุณภาพในด้านการออกแบบ อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านความประณีตในการสร้าง อยู่ในระดับมากที่สุดและด้านการใช้งาน อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมทุกการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะของปลั๊กไฟสายพ่วง ให้มีจอแสดง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่เกิน เมื่อกระแสไฟฟ้าเกินเนื่องจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกระแสสูงๆ หรืออุปกรณ์หลายๆ ชิ้นในปลั๊กเดียวกัน จะทำให้ปลั๊กไฟสายพ่วงตัดกระแสไฟฟ้าออกทำไม่สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ แต่เมื่อถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนออก กระแสไฟฟ้าลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ปลั๊กไฟก็สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมปกติหรือกดสวิตช์รีสตาร์ทมาใหม่
สามารถป้องกันกระแสเกินได้ และไม่ต้องเปลี่ยนฟิวส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิรักษ์ อนาไชยอุตสาหกรรม
2นาย อนุศักดิ์ เสาวรสอุตสาหกรรม
3นางสาว ทัดทรวง พรหมบุญอุตสาหกรรม
4นาย สุริยา นามลักษณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศักดิ์ชัย เทียรมนต์ปวช.
2นาย สรรพวิท กสิกรรมปวช.
3นาย ธนพล ฝาไธสงปวช.